Car(ar)的发音和glass/class(a)的发音一样吗?

上海《英语学习报》(21-22下学期第21-26期,pdf版)暑假练习一中有一个语音判断题,判断每组两个单词中划线部分的读音是否一样,最后一组是:

car glass

这个题出得不好,因为在英式英语中,二者发音是一样的;然而在美式英语中,这两个发音明显不同。因此无论小朋友填的是T还是F,都应该判断小朋友的作答是正确的。

大胖填的是T,不过他当然知道美式发音这两个读音是不同的。

英语发音的单一化教学会存在一些问题,比如有人听到英美人interest、schedule、either的“另类”发音时竟无所适从,以为老外“这么简单的发音都会错!”

interest
/ˈintrist/
/ˈintɚrist/
/ˈinɚrist/

schedule
/ˈskedʒu:l/
/ˈʃedʒu:l/

either
/ˈi:ðə/
/ˈaiðə/

2021.5.19英语音标、翻译练习

Pronounce and write letters and words:

/eitʃ/   /kei/  
/zi:/   /si:/  
/ef/   /dʒi:/  
/dʒei/   /pi:/  
/eks/   /ˈdʌbəlˌju:/  
/ˈæpl/   /ˈbʌtəˌflai/  
/ˈwɔtə/   /ˈi:vniŋ/  
/drɔ:/   /ˈstu:dnt/  
/dʌk/   /dʒəˈræf/  
/ˈtaigə/   /ri:d/  

Translations:

  1. 树上有两只猴子和一只猫。

____________________________________________________________

  1. 杰瑞喜欢去森林里野营。

____________________________________________________________

  1. 我喜欢吃苹果,但不喜欢吃香蕉。

____________________________________________________________

  1. ——需要帮忙吗?

____________________________________________________________

——请把那本书给我。

____________________________________________________________

apple的音标应更正为/ˈæpl/